Adres:

Justizvollzugsanstalt Essen

c/o podać imię i nazwisko osadzonego

Krawehlstraße 59

45130 Essen

Telefon: 0201 7246 -0

Faks: 0201 7246 -415

E-mail:Kontakt mailowy 

 

KORESPONDENCJA

Korespondencja (osadzeni)

Wymianę korespondencji dla osadzonych regulują §§ 21 – 23, §§ 25, 26 Kodeksu karnego wykonawczego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (StVollzG NRW). Zgodnie z tymi przypisami osadzony co do zasady ma prawo do nieograniczonego wysyłania i odbierania listów. Kierownictwo zakładu penitencjarnego może zakazać korespondencji z określonymi osobami, jeśli

  • zagroziłoby to bezpieczeństwu lub porządkowi w zakładzie,
  • istnieje obawa, że kontakt z osobami niebędącymi krewnymi osadzonych zgodnie z § 11 ust. 1 nr 1 niemieckiego kodeksu karnego będzie miał szkodliwy wpływ na osadzonych lub utrudni ich integrację,
  • osadzeni chcą kontaktować się z ofiarami przestępstw popełnionych przez osadzonych i istnieje obawa, że kontakt ten miałby negatywne skutki dla ofiar lub zagrażałby osobom trzecim lub osoby te sprzeciwiły się nawiązaniu kontaktu.

Każda korespondencja przychodząca i wychodząca zgodnie z § 22 ust. 1 StVollzG NRW jest poddawana kontroli wzrokowej pod kątem przedmiotów niedozwolonych, takich jak pieniądze, karty SIM lub narkotyki. Zgodnie z § 22 ust. 2 StVollzG NRW korespondencja zasadniczo może być również sprawdzana z powodu leczenia osadzonego lub też bezpieczeństwa czy porządku w zakładzie. § 26 StVollzG NRW wyklucza tu jednak niektórych adresatów lub nadawców – takich jak obrońcy, przedstawiciele organów państwowych i samorządowych, komisje ds. petycji, inspektor ochrony danych i pełnomocnik ds. penitencjarnych. Tym samym gwarantowana przez Ustawę Zasadniczą tajemnica korespondencji ma zastosowanie – choć nie bez ograniczeń – także dla osadzonych.

Koszty wysyłki ponosi osadzony.

Korespondencja (osoby przebywające w areszcie)

Przepisy regulujące korespondencję między osobami przebywającymi w areszcie zawarte są w § 20 ustawy o aresztach śledczych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (UVollzG NRW). Zgodnie z nimi osoba przebywająca w areszcie zasadniczo może bez ograniczeń wysyłać i odbierać korespondencję.

Zasadniczo kontrola korespondencji ma miejsce tylko wtedy, jeśli została ona wyraźnie nakazana przez sąd w celu uniknięcia ryzyka ucieczki, zacierania śladów lub recydywy.

Koszty wysyłki ponosi osoba przebywająca w areszcie.

 

WIDZENIE

Dla osób prywatnych:

Dzień tygodnia:

Godzina:

Rodzaj widzenia:

poniedziałek

13:00 – 15:00

Widzenie pojedyncze (monitorowanie optyczne i akustyczne)

wtorek

08:40 – 15:10

Widzenie pojedyncze (monitorowanie optyczne i akustyczne)

czwartek

08:00 – 15:10

Widzenie pojedyncze (monitorowanie optyczne i akustyczne)

poniedziałek

08:30 – 14:30 *

Widzenie grupowe (monitorowanie optyczne)

środa

11:15 – 20:30 *

Widzenie grupowe (monitorowanie optyczne)

Sobota (tylko jedna sobota w miesiącu)

08:00 – 14:00

Widzenie grupowe (monitorowanie optyczne)

Piątek, niedziela
i święta

zamknięte

zamknięte

* Ostatnie widzenia zaczynają się w poniedziałki o godzinie 14:30 i w środy o 17:15!

Czas widzenia wynosi dwie godziny miesięcznie, podzielone na dwie wizyty po 60 minut każda. W przypadku widzeń dla osób przebywających w areszcie wymagane jest odpowiednie zezwolenie właściwego sądu.
W przypadku osadzonych widzenie w indywidualnych przypadkach może trwać dłużej. Zgoda sądu nie jest tu wymagana.

Terminy widzeń pojedynczych i widzeń grupowych należy ustalić, wpisując się do karty widzeń. Można tego dokonać w poniedziałki od godziny 10:30 do 18:30. We wtorki i w czwartki od 9:00 do 15:00 (przerwa obiadowa: (12:00 – 13:00) i w środy od 12:00 do 19:00 pod numerem telefonu 0201 7246-156. Terminy widzeń można jednak ustalać również drogą e-mailową (besuch@jva-essen.nrw.de ).

Każdy odwiedzający musi przedstawić ważny dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób przebywających w areszcie także zezwolenie na widzenie wydane przez właściwy sąd. Dokument zezwalający cudzoziemcy na pobyt czasowy (Fiktionsbescheinigung) może zostać zaakceptowany tylko wówczas, jeśli został sporządzony na podstawie ważnego dokumentu tożsamości innego kraju. Jeżeli dokument taki został sporządzony wyłącznie na podstawie informacji dostarczonych przez jego posiadacza, następuje odmowa wstępu do aresztu lub zakładu karnego. To samo dotyczy dowodów osobistych i paszportów, których ważność wygasła.

Zezwolenia, np. o wydanie przedmiotów z mienia lub ich przekazanie, udzielenie pełnomocnictwa itp., w przypadku osób przebywających w areszcie, muszą być odnotowywane przez sąd na zezwoleniu na widzenie, a w przypadku osadzonych są przyznawane przez zakład karny. Przedmioty dla aresztowanych muszą być zatwierdzone przed ich wniesieniem. Przekazanie przedmiotów niezatwierdzonych lub zabronionych może jako wykroczenie zostać ukarane zakazem widzeń i grzywną.

Niezależnie od tego podczas widzenia można przekazywać osadzonemu przygotowane wcześniej paczki; można je nabyć u funkcjonariusza nadzorującego widzenie. Dostępne są paczki o wartościach 10,00 euro i 20,00 euro, przy czym 20,00 € stanowi maksymalną kwotę zakupu. Prosimy mieć ze sobą odliczone kwoty o możliwie dużych nominałach.

W pomieszczeniach widzeń pojedynczych i widzeń grupowych w zakładzie karnym obowiązuje ścisły zakaz palenia tytoniu.

Ważne: Sobotnie widzenie odbywa się każdorazowo tylko w pierwszą sobotę w miesiącu. Ponadto ze względów organizacyjnych w soboty nie można przekroczyć czasu widzenia wynoszącego 60 minut!

Ważne: Osoby z rozrusznikami serca proszone są o zgłoszenie tego faktu przed rozpoczęciem kontroli!!

 

WIDZENIE WRAZ Z DZIEĆMI

Dla nieletnich dzieci osadzenie jednego z rodziców stanowi szczególnie duże obciążenie. Także osadzeni rodzice stoją przed trudnym zadaniem utrzymania lub zbudowania zaufania dziecka podczas swojego pobytu w zakładzie karnym. Z tego powodu w Nadrenii Północnej-Westfalii szczególnie zachęca się do kontaktów rodzinnych – zwłaszcza z nieletnimi dziećmi. Dlatego też w przypadku nieletnich dzieci obowiązuje dodatkowa ustawowa liczba widzeń. Ponadto kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia dokłada wszelkich starań, aby w trakcie widzenia w sposób szczególny uwzględnić potrzeby nieletnich dzieci.

Karta informacyjna

 

DOJAZD

Dojazd komunikacją publiczną:

  • Jeśli przyjeżdżają Państwo pociągiem, prosimy na dworcu Essen Hbf wsiąść w U17 i wysiąść na przystanku Gemarkenplatz. Trasa piesza od przystanku (ok. 5 min.): Iść przez Brunostraße (w lewo przy filii Deutsche Bank), następnie skręcić w drugą ulicę w prawo (Krawehlstraße).
  • Lub przez centrum miasta tramwajem (linia 106) do przystanku Landgericht.
    Trasa piesza od przystanku (ok. 3 min.): Przez Virchowstraße (na lewo od sądu krajowego i nowej prokuratury), następnie skręcić w pierwszą ulicę w prawo (Krawehlstraße).

Dojazd samochodem:

  • Przez A52, np. z kierunku Düsseldorf do zjazdu Essen-Rüttenscheid, potem przez B224 w kierunku centrum. Po ok. 1900 metrach skręcić w lewo w Krawehlstraße.
  • Jadąc A40 z kierunku Bochum, jechać aż do zjazdu Stadtmitte, kierunek Holsterhausen, po ok. 1600 metrach skręcić w lewo w Virchowstraße, następnie po ok. 200 metrach w lewo w Krawehlstraße.
  • Jechać autostradą A40 z kierunku Duisburg do zjazdu Holsterhausen/Altendorf, następnie skręcić w prawo i na trzecich światłach w lewo w Holsterhauser Straße, po ok. 500 metrach skręcić w prawo w Virchowstraße, a po kolejnych 200 metrach w lewo w Krawehlstraße.

 

DANE BANKOWE

Środki pieniężne mogą być przekazywane wyłącznie na konto zakładu karnego Justizvollzugsanstalt Essen:

Odbiorca:                  JVA Essen

Bank:                                    Postbank Essen
BIC:                           PBNKDEFF
IBAN:                         DE83 3601 0043 0003 1094 32

Tytułem:        Nazwisko, imię, data urodzenia osadzonego

Ważna wskazówka:
Przy wszystkich przelewach na rzecz osadzonych w tytule zawsze należy podawać pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Jako dodatkową informację mogą Państwo również podać numer identyfikacyjny osadzonego, jeśli jest on znany. Wpłat gotówkowych można dokonywać w kasie tylko bezpośrednio przed każdym widzeniem. Przesyłanie gotówki w listach lub nawet bezpośrednie przekazywanie pieniędzy osadzonym jest niedozwolone.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Karta informacyjna